Program vrtca je v našem primeru sofinanciran s strani lokalne skupnosti, v kateri ima otrok prijavljeno stalno prebivališče, v višini cca.50 % vseh stroškov po otroku. V Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (krajše ZOFVI-ju) je sicer navedeno 85% sofinanciranje, vendar prihaja do razlik zaradi Pravilnika o metodologiji izračunavanja ekonomske cene vrtcev, kjer so nekateri stroški izločeni (investicije, prostori itd.). Te stroške financira ustanovitelj, ki je v primeru javnih vrtcev lokalna skupnost, v našem primeru pa zasebnik: starši in vzgojitelji. Velike razlike so tudi med posameznimi občinami. Pri kadrovskih in prostorskih normativih imamo drugačne pogoje zaradi drugačnega načina dela. Sami moramo zagotavljati sredstva za nakup opreme, urejanje, investicijsko vzdrževanje in drugo. 

Vrtec se financira iz več virov: delno s strani lokalne skupnosti, delno s prispevki staršev ter delno s pomočjo sponzorjev in donatorjev ter ustanovitelja. Prispevek staršev oblikujemo v skladu s socialno sliko družine in dejanskimi sredstvi, ki družino razvrščajo v posamezni plačilni razred in doplačilom razlike, ki nastaja iz naslova 85 % financiranja s strani lokalne skupnosti do naše ekonomske cene.

Vpisnina pripada vrtcu in predstavlja enkraten znesek, ki ga starši vplačajo ob vpisu otroka v vrtec. Vpisnina znaša 125 EUR in predstavlja zagotovilo, da bo otrok naš vrtec zagotovo obiskoval. Višina vpisnine se določi do 15. decembra za naslednje šolsko leto. Ta sredstva se namenjajo za investicije v prostor in opremo ter stroške vpisnega postopka. Vpisnino vrtec vrne staršem le v primeru, ko se za izpis otroka odloči pedagoški kolegij vrtca v poizkusnem obdobju prvih treh mesecev. 

Prispevki staršev se natančneje dogovorijo s Pogodbo o prispevkih za otroka. Redno plačevanje prispevkov je pogoj za obiskovanje našega vrtca. Starši se zavežejo, da bodo prispevke redno plačevali in sicer za vse mesece v letu v skladu z določili pogodbe.

Ustanovljen je socialni sklad. Glede na višino sredstev, ki so mesečno na razpolago, lahko iz tega sklada pomagamo pri kritju deleža oskrbnine za socialno ogrožene družine.

Polna cena vrtca v Waldorfskem vrtcu trenutno znaša 550 evrov. Sklep o povišanju cene je bil sprejet 3.5.2023 na Svetu zavoda.

Dodatno se zaračunavajo naročena kosila pri zunanjem ponudniku po ceni 2,50 evra na kosilo.