Pravilnik o šolskem redu Waldorfske šole Savinja

1. člen
(namen in cilji pravilnika)

Na Waldorfski šoli Savinja si prizadevamo ustvariti vzdušje medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, zaupanja in odkritosti. Samo tako okolje omogoča sproščeno ustvarjalnost, zdrav osebnostni, socialni in duhovni razvoj vsakega posameznega učenca ter kakovosten pouk in dobre učne dosežke. To naj bi bilo v interesu ne samo vsakega učitelja in starša, ampak tudi vsakega učenca naše šole, hkrati pa tudi njegova pravica. Zato pričakujemo, da bodo učenci tudi notranje motivirani za delovanje v skladu s temi cilji. Prepričani smo, da tako sodelovanje učence spodbuja k razvijanju socialne odgovornosti in ponotranjanju splošnih moralnih norm.

Učitelji Waldorfske šole Savinja verjamemo, da želimo vsi, ki smo se odločili za waldorfsko šolo – učitelji, starši, učenci – na vseh področjih življenja šole delovati, sodelovati in prispevati po svojih najboljših zmožnostih.

Vzdušje, ki spodbuja ustvarjalnost in doseganje dobrih učnih dosežkov, lahko ustvarimo samo, če skupaj podpiramo načela, pravila in vrednote šole.

Od učencev pričakujemo visoke standarde vedenja, odgovornosti in medsebojne pomoči, ne da bi bilo za to potrebno večje število predpisov in pravil. Naloga pravil je predvsem:

– zagotavljati varno, zdravo in vzpodbudno okolje za nemoteno in kakovostno šolsko delo
– zagotavljati spoštljive odnose in medsebojno pomoč
– pomagati učencem pri njihovem osebnostnem razvoju
– varovati zdravje in zagotavljati varnost
– varovati lastnino.

Splošni standardi vedenja:
– do vseh učiteljev, drugih zaposlenih, učencev ter obiskovalcev smo spoštljivi
– točno prihajamo k pouku in redno izpolnjujemo svoje šolske obveznosti
– spoštljivo ravnamo s šolsko lastnino in lastnino drugih učencev.

Spore rešujejo skupaj učitelji, starši in učenci oziroma ob upoštevanju celovitosti položaja in starosti učenca. Tako učitelji v nižjih razredih osnovne šole pristopajo k reševanju disciplinskih težav celostno in v okviru skupnega razrednega procesa. V zadnji triadi osnovne šole pa se zapleti rešujejo tako, da učenci razvijajo individualno odgovornost.

Končna presoja resnosti prekrška in izreke ukrepa je v pristojnosti učiteljskega zbora.

2. člen
(pravice, dolžnosti, prepovedi in aktivnosti učencev)

Učenci imajo pravico in dolžnost, da:
– redno in pravočasno obiskujejo pouk in izpolnjujejo obveznosti, določene z izobraževalnim programom
Waldorfske šole Savinja, letnim delovnim načrtom in drugimi predpisi,
– ravnajo v skladu z navodili učiteljev oziroma šole,
– skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih,
– spoštujejo splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur,
– spoštujejo pravice učencev, delavcev šole in drugih ljudi,
– ne motijo sošolcev in učiteljev pri delu,
– skrbijo za čistočo učilnic, šole in zunanje šolske okolice,
– prispevajo k ugledu šole,
– prihajajo v šolo primerno oblečeni in urejeni v skladu s pravili oblačenja.

V šoli, na območju šole in vseh dejavnostih, ki jih organizira šola (športni dnevi, ekskurzije, šole v naravi, šolske prireditve …) je prepovedano:
– izvajati psihično, fizično in verbalno nasilje,
– uporabljati neprimeren govor (kletvice, zbadljivke …),
– zapuščati šolo pred koncem pouka ali šolske prireditve brez dovoljenja učitelja,
– neprimerno ravnati s šolsko opremo in inventarjem, zaradi česar lahko pride do poškodovanja šolskega inventarja ali celo ogrožanja varnosti drugih,
– kričati in tekati po šoli, se drsati po stopnišču oziroma ograji,
– uporabljati mobilne telefone, glasbene predvajalnike, elektronske igrice in podobne elektronske pripomočke,
– žvečiti žvečilni gumi v šolski zgradbi,
– hoditi v čevljih po šoli v času pouka,
– jesti in piti med poukom,
– prinašati in uživati gazirane pijače in energetske napitke,
– kaditi, uživati alkohol in druge droge,
– prisostvovati dejavnostim pod vplivom alkohola in drugih drog,
– posedovati, ponujati ali prodajati alkohol in druge droge,
– posedovati predmete in sredstva, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja.

3.člen
(seznanitev s pravili)

Šola pred vpisom na informativnih predavanjih, sestankih in razgovorih seznani starše in učence z značilnostmi izobraževalnega programa, organizacijo dela šole, s šolskimi pravili, dolžnostmi, pravicami in prepovedmi. Starši in učenci zadnje triade s podpisom potrdijo, da so seznanjeni z načeli šole, njenimi pravili in vrednotami ter da jih sprejemajo.

4. člen
(sodelovanje s starši)

Razredniki in učitelji sodelujejo s starši na roditeljskih sestankih, starševskih večerih, skupnih in individualnih govorilnih urah, lahko pa se dogovorijo tudi za druge oblike sodelovanja (npr. šola za starše, predavanja, razredna srečanja, npr. razredni izlet ali piknik, skupne prireditve, npr. božični sejem, valeta, predstavitve projektov, gledališke igre ipd.). Na roditeljskih sestankih šola starše seznanja tudi s spremembami šolskih pravil.

5. člen
(prisotnost pri pouku)

Učenci so dolžni obiskovati pouk vsak šolski dan in biti navzoči pri vseh urah, ki jih imajo na urniku, razen v primeru bolezni ali vnaprej predvidene odsotnosti, ki jo je odobril razrednik ali organ šole. Učitelji pri svojih urah preverijo navzočnost učencev in njihovo odsotnost vpišejo v dnevnik. Učenci so dolžni prisostvovati tudi pri vseh ostalih dejavnostih šole, ki so del učnega načrta za posamezni razred in so bili predvideni z letnim delovnim načrtom za posamezno šolsko leto.

6. člen
(obveščanje o odsotnosti in opravičevanje)

V primeru izostanka učenca morajo starši do osme ure zjutraj obvestiti tajništvo šole (takrat morajo tudi odjaviti prehrano). Če starši tega ne storijo in ne javijo razloga učenčeve odsotnosti, razrednik vzpostavi stik s starši najpozneje drugi dan odsotnosti učenca.

Po vrnitvi učenca k pouku morajo starši najpozneje v petih delovnih dneh razrednika pisno obvestiti o vzroku odsotnosti. Razrednik po prejemu obvestila odsotnost opraviči, če je razlog utemeljen.

Če starši razrednika o vzroku odsotnosti ne obvestijo v roku oziroma če je razlog odsotnosti neutemeljen, je odsotnost neopravičena. Če razrednik podvomi o resničnosti razloga odsotnosti ali verodostojnost podpisa na obvestilu, to preveri pri starših.

Kadar je učenec od pouka odsoten zaradi bolezni, se ne sme udeležiti šolskih popoldanskih dejavnosti oziroma priti v šolo samo na preverjanje znanja.

7. člen
(upravičeno predčasno zapuščanje pouka)

Učenec lahko predčasno zapusti pouk, ko se obveznosti (udeležba na tekmovanjih, vzporedno šolanje, obisk pri zdravniku …) ne da urediti izven šolskega časa ali pa se učenec počuti preveč slabo, da bi lahko še naprej prisostvoval pouku. V primeru vnaprej znane odsotnosti mora učenec razredniku ali učitelju, ki poučuje tisto uro, predložiti pisno prošnjo staršev za predčasni odhod. Od pouka lahko tudi odide, če starši pridejo ponj osebno ali pa pokličejo v tajništvo šole in prosijo, da se učenca predčasno spusti od pouka.

Kadar se učenec počuti tako slabo, da ne more več biti pri pouku, mora razrednik ali drug učitelj o tem obvestiti učenčeve starše. Učenec zapusti šolo šele, ko eden od staršev pride ponj. Če učenec v šolo in iz šole že hodi samostojno, lahko odide domov sam, vendar samo s soglasjem staršev. Po vrnitvi v šolo mora učenec predložiti pisno opravičilo staršev najpozneje v roku treh dni.

8. člen
(napovedana daljša odsotnost)

Za vnaprej znano daljšo odsotnost morajo starši predložiti pisno prošnjo čimprej oziroma se morajo o načrtovanju daljše odsotnosti že pred sklenitvijo družinskih dogovorov vnaprej posvetovati z razrednikom.

Odsotnost do pet dni pouka na podlagi pisne prošnje dovoljuje razrednik ali vodja enote. Če je učenec odsoten od pouka daljši čas brez pridobljenega soglasja šole, se lahko to razume kot pomanjkanje podpore prizadevanjem in pravilom šole. Če je učenec aktivno vključen v športno, kulturno ali drugo organizacijo oziroma ima na šoli odobren status športnika ali kulturnika, lahko ob pisnem soglasju staršev za njegovo odsotnost zaprosijo tudi te organizacije, vendar najmanj tri delovne dni pred nameravano odsotnostjo.

9. člen
(opravljanje zamujenih obveznosti zaradi odsotnosti)

Po vrnitvi v šolo zaradi bolezni ali druge odsotnosti se morajo učenci sami pri sošolcih in učiteljih pozanimati, katero snov so zamudili, in jo nadoknaditi. Učencem nižjih razredov osnovne šole pri tem pomagajo starši.

10. člen
(točnost)

S pravočasnim prihajanjem k pouku odrasli učencem privzgajamo pozitiven odnos do dela, spoštovanje do sošolcev, učiteljev in šole. Zamudniki motijo učni proces in ritem dela, zato pričakujemo, da učenci ne zamujajo k pouku. Pri tem računamo na polno sodelovanje staršev. Zamude h glavni uri kot k vsem naslednjim uram učitelji vpišejo v dnevnik. Zamuda h glavni uri je opravičena v primeru zamude avtobusa ali vlaka, nepredvidljivih razmer na cesti, nepredvidljivih družinskih razmer. Starši v primerih, ko je to možno, javijo v tajništvo šole, da učenec zamuja. Učenci, ki v šolo hodijo samostojno in zamujajo, morajo svojo zamudo sporočiti v tajništvo šole. Neopravičene zamude so prepozno vstajanje, jutranje pisanje domačih nalog, pokvarjena budilka in podobno. Če učenec zamudi pol ure ali več, mora naslednji dan prinesti pisno opravičilo staršev.

11. člen
(utemeljeni razlogi za poznejši prihod ali predčasno odhajanje od pouka)

Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da učencu zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje ipd.) dovoli poznejši prihod ali predčasno odhajanje od pouka. Če razrednik odsotnost iz prejšnjega odstavka dovoli, jo evidentira v šolski dnevnik in o tem obvesti učenca, starše in osnovnošolsko oz. srednješolsko konferenco, če je ne dovoli, pa o tem obvesti le učenca in starše.

12. člen
(oprostitev sodelovanja pri pouku iz zdravstvenih razlogov)

Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja učencev pri pouku določenega predmeta iz zdravstvenih razlogov. O prošnji, ki ji je treba priložiti dokazila z navodili zdravnika, odloči pedagoška konferenca enote.

Učenca, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, šola vključi v druge oblike dela.

Učenca, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, učitelj na podlagi navodil zdravnika individualno usmerja v oblike dela, ki ne ogrožajo njegovega zdravja. Razrednik v predpisani dokumentaciji evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem obvesti konferenco.

13. člen
(odsotnost od ostalih dejavnosti šole)

Šolski prazniki, športni dnevi, šole v naravi, eno- ali večdnevne ekskurzije in druge prireditve šole so del učnega načrta in del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa ter življenja skupnosti Waldorfske šole Savinja, zato je udeležba učencev obvezna. Večina teh dejavnosti je planirana z letnim delovnim načrtom in koledarjem šole. Od teh dejavnosti je opravičljiva odsotnost iz zdravstvenih razlogov. Navzočnost učencev na teh dejavnostih je pogoj za uspešen zaključek razreda oz. letnika. Učenci višjih razredov morajo takšno odsotnost nadomestiti npr. z vzponi do koč, nastopom na Ljubljanskem maratonu, pomočjo pri planinskem krožku za mlajše otroke idr. Odsotnost zaradi drugih popoldanskih aktivnosti (npr. glasbene šole, treningov) ni opravičljiva, razen v primeru vnaprej načrtovanih tekmovanj ali nastopov učencev, ki imajo odobren status športnika ali umetnika.

14. člen
(neopravičena odsotnost)

Učenci in starši se morajo zavedati, da ponavljajoče se neopravičeno zamujanje k pouku ali neopravičena odsotnost pri več celotnih urah resno vpliva na učenčevo uspešnost pri šolskem delu in doseganje zastavljenih ciljev. Hkrati neopravičena odsotnost močno ovira delo celotnega razreda.

Za četrto neopravičeno zamudo, ne glede na to, ali gre za zamudo h glavni uri ali pri drugih urah, mora učenec zadnje triade ostati v šoli po pouku, praviloma prvi petek po izrečeni četrti neopravičeni uri. V primeru četrtega zadržanja po pouku zaradi neopravičenega zamujanja k šolskim uram učiteljski zbor določi učencu družbeno koristno delo v trajanju ene ure.

Neopravičeno odsotnost učenca v prvi in drugi triadi osnovne šole ureja razrednik s starši, ki jih povabi na razgovor. O neopravičenem izostanku pri eni celotni uri ali več urah učenca v zadnji triadi osnovne šole razrednik takoj obvesti starše. Učenec v takem primeru ostane v šoli po pouku prvi petek po neopravičeni odsotnosti.

15. člen
(območje šole in šolske površine)

V šolski prostor Waldorfske šole Savinja sodijo:

– celoten objekt šole in

– zunanje površine ob šoli, in sicer dvorišče na vzhodni strani šole, igrišče vrtca ter ograjeni del na zahodni strani šole.

16. člen
(poslovni čas)

Poslovni čas Waldorfske šole Savinja je v času pouka od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:15 ure.

17. člen
(uradne ure)

Uradne ure tajništva Waldorfske šole Savinja so od ponedeljka do petka od 8:00 do 10:00 ter od 13:00 do 14:30.        

18. člen
(uporaba šolskega prostora)

Šolo uporabljajo udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Šola je varovana z alarmnim sistemom.

19. člen
(zagotavljanje varnosti)

Za varno bivanje in delo v prostorih Waldorfske šole Savinja skrbimo vsi delavci šole.

Šola ima dva vhoda, ki sta namenjena učencem, dijakom, njihovim staršem, zaposlenim in obiskovalcem. Glavni vhod se nahaja na vzhodni strani, stranski pa na zahodni strani. Glavni vhod je odprt od 6:30 do 17:00 ure, vhodna vrata na zahodni strani pa so odprta do 19. ure.

20. člen
(prihajanje v šolo)

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši ali druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili razrednika. Starši morajo učenca 1. razreda pripeljati do učilnice oz. ga predati učitelju jutranjega varstva.

21. člen
(začetek pouka)

Pouk v osnovni šoli se začne ob 8:00 uri. Šolska vrata so odprta od 6:30 dalje. Učenci prihajajo v šolo vsaj 15 min pred pričetkom pouka. V garderobi se preobujejo v copate in pred razredom počakajo na začetek pouka.

Razredi so praviloma zaklenjeni, saj jih prejšnji dan zaklene čistilno osebje.

Učenci in učitelji prihajamo k pouku pravočasno.

22. člen
(garderoba)

Učenci imajo oblačila in obutev v garderobah pred svojimi učilnicami. V garderobi se zadržujejo le toliko časa, da se preoblečejo in preobujejo. Med odmori zadrževanje v garderobi ni dovoljeno.

23. člen
(splošna pravila lepega vedenja)

V šoli in njeni okolici veljajo pravila lepega vedenja. Učitelji in učenci se med seboj pozdravljajo. Učenci se med seboj kličejo po imenih in ne uporabljajo žaljivih vzdevkov, izpeljank in zmerljivk. Prav tako ni dovoljena uporaba grobega govora in kletvic.

Po prostorih šole hodimo počasi, se ne prerivamo, ne tekamo in skrivamo. Prav tako ne kričimo. Pretirano izkazovanje navdušenja in čustvene navezanosti ni primerno.

Vsako besedno ali telesno nasilje je grobo poseganje v integriteto posameznika.

Starejši učenci mlajšim učencem predstavljajo velik vzor.

24. člen

V času pouka, vključno z odmori in varstvom, učenci ne smejo brez dovoljenja zapuščati šolskega območja.

Učenec sme zapustiti šolsko območje predčasno samo z vednostjo in odobritvijo razrednika in predhodnim ustnim ali pisnim dogovorom med starši in razrednikom.

Učenci lahko odidejo na dvorišče samo z vednostjo učitelja.

25. člen
(odmori)

Med odmori se učenci sprostijo in pripravijo na naslednjo uro, dežurni učenec pobriše tablo in prezrači učilnico. Vsi učenci in dijaki poskrbijo za urejenost in čistočo učilnice.

Ob začetku naslednje šolske ure morajo učenci sedeti na svojih mestih in imeti na mizi pripravljene zahtevane šolske potrebščine.

Šolske ure se začnejo in končajo po urniku.

26. člen
(malica)

Malico, kosilo in druge obroke uživamo kulturno.

Malica je po glavni uri. Dežurni učenci odidejo po malico ob koncu glavne ure in pred iztekom glavnega odmora odnesejo embalažo v smeti, košare pa vrnejo v kuhinjo. Pri tem ne zamujajo k naslednji uri.

Razredniki ali z letnim delovnim načrtom določeni učitelji v nižjih razredih med glavnimi odmori poskrbijo, da učenci mirno pojedo malico.

27. člen
(kosilo)

Kosilo poteka od 12:00 do 14:30. V tem času se v jedilnici zadržujejo le učenci, ki kosijo. V jedilnici imajo učenci posameznih razredov določeno omizje. Učenci od 1. do 5. razreda prihajajo na kosilo v spremstvu učiteljev varstva, ki jim pomagajo razdeliti hrano.

Učenci višjih razredov prihajajo na kosilo brez spremstva učitelja. Po končanem kosilu odnesejo posodo na odlagalno mizo in pospravijo za seboj (pobrišejo mize, pripravijo pribor za naslednje učence ali položijo stole na mizo).

Starši, ki pridejo po svojega otroka med kosilom, se v jedilnici ne zadržujejo. Na otroka počakajo pred jedilnico ali pred razredom.

28. člen
(skrb za urejenost šole)

Učitelji in učenci skrbimo za red in čistočo šolskih prostorov ter zunanjih površin. Smeti in odpadke odlagamo ločeno, v za to predvidene koše za smeti.

Po koncu zadnje šolske ure vsi učenci uredijo šolske klopi v vrste in položijo stole na klopi. Dežurni učenci počistijo učilnice, pometejo tla in odnesejo smeti.

29. člen
(zaključek pouka)

Po končanem pouku odidejo učenci od 1. do 5. razreda domov oz. v varstvo, učenci 6. razreda v tiho sobo, ostali učenci od 7. do 9. razreda pa odidejo domov. V prostorih šole se lahko po pouku zadržujejo le po dogovoru z učiteljem, če spoštujejo pravila hišnega reda.

30. člen
(varstvo in jutranje varstvo)

Starši lahko na začetku šolskega leta svojega otroka pisno prijavijo v jutranje ali popoldansko varstvo, ki je organizirano za učence od 1. do 5. razreda.

Jutranje varstvo poteka vsak šolski dan od 6:45 do 7:45, popoldansko pa od konca pouka do 16:15. Ob morebitnem predčasnem odhodu otroka iz varstva starši pisno obvestijo učitelja v varstvu.

31. člen
(tiha soba)

Učenci 6. razreda, ki po pouku ne odidejo takoj domov, in učenci s posebnimi potrebami gredo po pouku/kosilu v tiho sobo, kjer delajo domače naloge ali berejo.

V tiho sobo pridejo tudi učenci, ki morajo po naročilu učitelja opraviti manjkajoče obveznosti. Če le-ti motijo delo v tiho sobi, morajo tiho sobo zapustiti ne glede na neopravljeno delo.

V tihi sobi učenci tiho opravljajo svoje zadolžitve in ne motijo drug drugega. Če učenci po koncu tihe sobe še vedno ostanejo na šoli, se priključijo varstvu. 

32. člen
(šolske prireditve)

Pomemben in najlepši del pedagoškega procesa so šolske prireditve, kot so šolski prazniki, razredne gledališke igre, koncerti in podobno. Večina teh prireditev se odvija na šoli ali v bližnjem kulturnem domu in so na njih, poleg učencev in učiteljev, prisotni tudi starši ter zunanji obiskovalci. Vsi nastopajoči se trudijo svoj nastop opraviti čim bolj uspešno, zato je prav, da jih občinstvo pri tem podpre. Poleg tega so prireditve tudi priložnost, da se učenci navadijo primernega vedenja na kulturnih dogodkih.

Na popoldanske prireditve pridejo učenci nazaj v šolo ob uri, ki jo določi razrednik. Med prireditvijo smejo zapustiti prizorišče samo ob dovoljenju učitelja ter samo v primeru utemeljenih razlogov.

Starše in obiskovalce prosimo, da zasedajo svoja mesta že pred začetkom prireditve in dvorane med prireditvijo ne zapuščajo. Mobilne telefone ter druge zvočne elektronske naprave je treba izključiti.

33. člen
(jutranja srečanja)

V želji po večji povezanosti šole v celoti in za boljše načrtovanje življenjskega dela se na določen dan v tednu ob začetku glavne ure učenci osnovne šole pod vodstvom razrednikov zberejo v evritmijski učilnici. Na skupnem jutranjem srečanju učitelji učence seznanijo z dogodki prihajajočega tedna in povzamejo glavne dogodke preteklega.

34. člen

V času po pouku šola organizira različne interesne dejavnosti, na katere se lahko učenci prijavijo ob začetku šolskega leta. Pri interesnih dejavnostih veljajo ista pravila vedenja kot v dopoldanskem času. Pomembno je, da se na interesne dejavnosti prihaja točno in redno. Če učenec ne upošteva dogovorjenih pravil obnašanja in je to za izvajanje dejavnosti moteče, se mu lahko začasno ali za stalno prepove obiskovanje.

Učenci, ki so v varstvu, lahko k interesni dejavnosti odidejo največ 5 min pred začetkom dejavnosti.

35. člen

S šolsko lastnino, inventarjem, učnimi pripomočki in učnim materialom ravnamo učenci in učitelji tako, da ostanejo nepoškodovani. V primeru neprimerne ali iz malomarnosti povzročene škode učenec ali skupina učencev (oz. če ta ni znan, vsi učenci razreda) popravijo škodo ali plačajo popravilo ali nabavo novega predmeta.

36. člen
(plakatiranje)

Razobešanje plakatov in drugih neuradnih obvestil je mogoče le z dovoljenjem ravnatelja oz. za to pooblaščene osebe. Verodostojnost dovoljenja je potrjena z žigom šole.

37. člen
(zunanji obiskovalci)

Zunanji obiskovalci se ob prihodu v šolo zglasijo v tajništvu šole in povedo, kam oz. h komu so namenjeni.

38. člen
(tajništvo)

V tajništvu se zbirajo vse informacije o delu in življenju šole. Učitelji in drugi organizatorji izven šolskih dejavnosti so dolžni o vseh dogodkih, pri katerih sodelujejo učenci ali njihovi starši, vnaprej oz. sproti obveščati tajništvo.

Uradne ure so od 8:00 do 10:00 in od 13:00 do 14:30.

39. člen
(odjava prehrane)

Starši prehrano odjavijo v tajništvu zavoda en dan prej ali najpozneje do 8. ure zjutraj.

40. člen
(zbornica)

V prostorih zbornice se lahko zadržujejo le učitelji in drugo osebje Waldorfske šole Savinja.

41. člen
(skrb za osebno lastnino)

Delavci šole, učenci in dijaki skrbno in spoštljivo ravnamo s šolsko lastnino in lastnino drugih učencev in učiteljev. Čeprav za osebno lastnino odgovarjajo učenci in delavci šole sami, je cilj šole, da varovanje osebne lastnine temelji na zaupanju in načelu nedotakljivosti. To velja tako za čas pouka in po pouku v šolskih prostorih, kakor tudi v šolah v naravi, izletih, ekskurzijah in drugih šolskih dejavnostih.

Za denar in druge dragocenosti ter zvezke in knjige, puščene brez nadzora v garderobah in drugih prostorih, šola ne prevzame odgovornosti.

Organizatorji šol v naravi in drugih prireditev ne prevzemajo odgovornosti za denar in druge predmete učencev.

42. člen
(razredna pravila)

Razrednik in starši posameznega razreda se lahko dogovorijo o dodatnih pravilih razreda, ki niso v nasprotju s tem hišnim redom.

43. člen
(namen pravil oblačenja in ličenja)

Namen teh pravil je, da pripomorejo k vzpostavitvi vzdušja, kjer se učenci in dijaki lahko osredotočijo na učenje in pozitivno socialno interakcijo (in ne na oblačila). V hišnem redu so podane le splošne smernice. Učitelj ima pravico, da presodi in odloči o primernosti oblačila.

Pravila oblačenja in ličenja veljajo za vse učence in dijake za vse prireditve v šoli in zunaj nje, če so te organizirane s strani šole. Vodstvo šole lahko po predhodnem dogovoru dopusti izjeme za določene prireditve. Zavedamo se, da je obleka tudi del osebnostne identitete, zato bomo učitelji do neke mere spoštovali manjša odstopanja. V nobenem primeru pa niso primerna oblačila, ki s svojimi slikovnimi in besedilnimi slogani ali sporočili propagirajo nasilje, drogo, alkohol ali vzbujajo nestrpnost do drugega spola, narodnosti, vere ali svetovnega nadzora itd., niti vidni telesnih poslikav, namerna pohabljenja, barvne poslikave telesa …

Oblačila, ki jih nosijo učenci in dijaki Waldorfske šole Savinja, so udobna in ustrezne velikosti, funkcionalna glede na različne aktivnosti. Oblačila naj bodo urejena, zarobljena, brez lukenj in čista. Pri urah telesne vzgoje oz. iger v nižjih razredih naj nosijo oblačila, primerna za tovrstne dejavnosti.

Ker otrokom ne želimo prikrajšati časa za otroštvo in skladen razvoj in ker ne želimo pospešiti procesa pubertete, pred vstopom v srednjo šolo ni dovoljeno ličenje, barvanje las, lakiranje nohtov ter pretirana uporaba nakita. V osnovni šoli naj bodo dolgi lasje med poukom primerno speti.

44. člen
(oblačenje za šolske praznike in ostale svečane šolske prireditve)

Starše naprošamo, da podprejo naša prizadevanja pri ustvarjanju svečanega vzdušja na prireditvah. Te zaradi svečanosti zahtevajo bolj formalno obleko, kot jo sicer lahko učenci in dijaki nosijo pri vsakdanjem delu v šoli. Dekleta na teh prireditvah nosijo obleke, dolge hlače ali krila v kombinaciji s srajco, bluzo ali majico. Fantje nosijo hlače, priporočamo polo majico ali srajco.

45. člen
(oprema za ure športne vzgoje)

Primerna športna oprema omogoča učencem lahkotno in neovirano gibanje, obenem pa ohranja primerno telesno temperaturo (ne prevroče, ne prehladno). Zato jo morajo izbrati glede na vremenske razmere, saj se večina pouka športne vzgoje odvija na prostem. Učenci morajo športno opremo prinesti s seboj in se vanjo preobleči pred uro športne vzgoje. Po koncu ure telesne vzgoje se ponovno preoblečejo v suha oblačila. Dolgi lasje naj bodo med poukom športne vzgoje speti.

46. člen
(vloga in odnos do medijev)

Še nobena generacija doslej ni bila tako malo neposredno povezana z naravo kot današnji otroci. Njihove izkušnje o svetu so pogosto posredne: naravo tako doživljajo preko medijev, kot so televizija, računalnik ali kakšna druga mobilna naprava. Medijska bližina pa je samo druga oblika distance. Tehnična sredstva predstavljajo le tisti vidik, ki ga je mogoče izmeriti. Waldorfska pedagogika skrbi za razvoj otrokovih sposobnosti predstavljanja in domišljije, zdravega, neodvisnega mišljenja in delovne volje. Njen pristop k poučevanju je celosten, zato otrokom do 4. razreda odsvetujemo gledanje televizije, uporabljanje računalnika in igralnih konzol, saj te tehnologije temeljijo na abstraktnem intelektualnem dojemanju ter otroke prikrajšajo za druge, bolj bistvene izkušnje. Otrokom od 5. do 9. razreda svetujemo, da medijev ne uporabljajo med tednom.

Pomembno je tudi, kako predstaviti določene medijske vsebine in informacije. S tega vidika je dobro otrokom omejiti dostop do informacij s tem, da jih poenostavimo. Tako preprečimo pretirano in nepotrebno obremenjenost otrok z informacijami, ki presegajo njihove izkušnje in jih ne morejo razumeti ter ponotranjiti.

47. člen
(uporaba elektronskih pripomočkov v šoli in vseh dejavnostih v okviru šole)

V šoli učenci ne smejo uporabljati mobilnih telefonov in drugih elektronskih pripomočkov. Staršem učencev do 4. razreda svetujemo, da imajo otroci mobilne telefone samo, če hodijo sami iz šole.

V šoli mora biti mobilni telefon izklopljen in pospravljen. Njihova uporaba je dovoljena v nujnih primerih in še to samo z dovoljenjem učitelja. Učenci lahko v izjemnih primerih z dovoljenjem učitelja pokličejo starše tudi s šolskega telefona.

Na ekskurzijah, v šolah v naravi, na športnih dnevih in ostalih dejavnostih v okviru šole, učenci ne uporabljajo mobilnih telefonov, mp3 predvajalnikov, elektronskih igric in podobnih elektronskih pripomočkov.

Nujne telefonske klice (npr. obveščanje staršev) opravijo učitelji, v izjemnih primerih pa, ob vnaprejšnjem dogovoru z učiteljem, tudi učenci preko šolskega ali učiteljevega mobilnega telefona.

48. člen
(neupoštevanje pravil)

Če učenci uporabljajo elektronske pripomočke brez učiteljevega dovoljenja, jim učitelj napravo odvzame in jo izroči staršem. Ob rednih kršitvah se lahko učenca zadrži po pouku ali suspendira.

49. člen
(vpliv in odnos do drog, energijskih pijač, alkohola in tobaka)

Droge, alkohol in tobak so snovi, ki fizično, psihično zasvojijo in destruktivno vplivajo na vsakogar, še posebno na razvoj otrok in mladostnikov. Naša naloga je, da negujemo vsakega posameznika in mu omogočimo jasno mišljenje in skladen razvoj, zato je naša dolžnost, da storimo vse za preprečitev uporabe teh sredstev pri naših učencih. Pričakujemo, da bo vsak učenec sprejel individualne odločitve, da ne bo posegal po nedovoljenih poživilih. Prav tako pri tem pričakujemo tudi popolno podporo staršev.

Učitelj, ki pri posameznem dijaku zazna izrazitejšo utrujenost, nemir, nezbranost in upad učnih dosežkov, kar bi lahko bila posledica uporabe drog ali alkohola, o tem obvesti razrednika in vodjo enote. Razrednik povabi na razgovor učenca ter obvesti starše, s katerimi se posvetuje o morebitnih nadaljnih ukrepih.

Učenci, ki potrebujejo pomoč ali svetovanje zaradi težav z drogo, alkoholom ali nikotinom, se lahko obrnejo na razrednika ali svetovalnega delavca na šoli. Včasih je pomoč sošolcev, drugih učencev izrazitega pomena, zato je prav, da na težavo vrstnika opozorijo razrednika, vodje enote ali drugega učitelja.

50. člen
(neupoštevanje pravil)

Kajenje, uživanje alkohola, energijskih pijač in drugih drog na območju šole ter pri vseh dejavnostih, ki jih organizira šola (športni dnevi, ekskurzije, šole v naravi, šolske prireditve…), ni dovoljeno. Kršitve tega določila se kaznujejo z začasno izključitvijo in možno poznejšo izključitvijo. Nedovoljeno je tudi nagovarjanje drugih oseb h kajenju ali uživanju in droge.

Katerokoli alkoholno pijačo, mehko ali trdo drogo in nepredpisana zdravila, prinesena na šolsko območje ali na prireditve, ki potekajo v organizaciji šole, učitelj nemudoma odvzame. O dogodku razrednik ali drugi učitelj obvesti starše in jih povabi na razgovor. Po razgovoru, ki mu, poleg staršev, prisostvuje tudi učenec

ter za to določeni učitelj, se odloči, ali se sproži postopek izključitve, pogojne izključitve, sklenitev pedagoške pogodbe ali drug vzgojni ukrep. V pedagoško pogodbo je vključen način spremljanja učenčevega obnašanja in tudi možnost začasnega testiranja na uživanje drog. Učenec bo lahko nadaljeval šolanje na Waldorfski šoli Savinja, če se bo strinjal s pogoji pedagoške pogodbe, drugače bo iz šole izključen.

Učenca, ki uporablja tobačne izdelke, alkohol ali drogo na športnih dneh, ekskurzijah, šolah v naravi ali drugih šolskih aktivnostih izven šole, lahko učitelj po lastni presoji na stroške staršev pošlje domov, pozneje pa ukrepa po pravilih šole.

Če katerikoli učitelj ali učenec posumi, da nekdo prodaja droge, to javi razredniku, ki potem sproži ustrezen disciplinski postopek, šola pa lahko poda tudi prijavo na policijo.

51. člen
(nagrade in pohvale)

Šola vzpodbuja učence k aktivnosti in odličnosti tudi na drugih področjih življenja in dela šole, kot tudi zunaj nje in se veseli njihovih uspehov ter prepozna vložen trud. Zato lahko učenec za svoje uspešno delo, prispevek ali dosežek v šoli ali zunaj nje, dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. Praviloma se nagrade podeljujejo ob koncu šolskega leta, ob izjemnih dogodkih pa prej. Priznanje za učenca predlaga razrednik (lahko tudi drugi učitelji), potrdi pa konferenca enote.

52. člen
(kršitve pravil šolskega reda)

Vsi učenci in zaposleni ter zunanji sodelavci so se dolžni držati pravil hišnega reda. V primeru kršenja pravil hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu s Pravilnikom o šolskem redu.

53. člen
(veljavnost)

Pravilnik o šolskem redu je sprejel direktor 1. 1. 2024 in stopi v veljavo takoj.