Sodelovanje staršev z vzgojiteljicami je v našem vrtcu izjemno pomembno. Usklajenost vzgojnih vplivov doma in v vrtcu daje otroku občutek varnosti. Tesni stiki omogočajo staršem in vzgojiteljicam boljše razumevanje otrokovih potreb. Zato od staršev pričakujemo, da se organiziranih dejavnosti redno udeležujejo. 

Vrtec organizira naslednje oblike sodelovanja:

 • Seznanitev staršev z osnovami pedagogike in organizacijo vrtca; v ta namen dobijo starši na vpogled in branje Publikacijo ter dodatne informacije na prvem srečanju z vzgojiteljicami.
 • Sprejemni pogovor, ki se ga udeležijo starši z otrokom; takrat se vzpostavi prvi osebni stik, vzgojiteljica dobi pomembne osnovne podatke in vtise o otroku.
 • Starševske večere, na katerih obravnavamo pedagoška in druga vprašanja.
 • Informiranje staršev z dopisi in obvestili na oglasni deski.
 • Delavnice za izdelovanje igrač, dekorativnih predmetov ipd.
 • Individualne pogovore o otroku, ki se odvijajo na željo vzgojiteljice ali staršev.
 • Obiski vzgojiteljice otroka na domu po dogovoru s starši; obiski še posebej utrdijo vez med otrokom, vzgojiteljico in starši.
 • Obiski staršev v vrtcu po dogovoru  z vzgojiteljico.
 • Praznovanja; nekatere praznike praznujemo v vrtcu skupaj s starši v popoldanskem času.
 • Izlete na pobudo staršev ali vrtca.
 • Delovne akcije za temeljitejše čiščenje, urejanje, manjša popravila itd.
 • Pomoč pri iskanju dodatnih finančnih ali materialnih sredstev za vrtec (donacije, sponzorstva, nabava materialov pod ugodnimi pogoji ipd.)
 • Vrtec lahko predlaga staršem, da eden ali več izmed njih prevzame vlogo zaupnika. Zaupnik sprejema in posreduje predloge staršev vrtcu in obratno, skrbi za ohranjanje dobrih odnosov med starši in vzgojiteljico, pomaga pri organizaciji delovnih akcij, izletov in prireditev in pri reševanju drugih zadev. V dogovoru z vrtcem predstavlja vrtec v javnosti.
 • Glede na interes staršev vrtec organizira ali predlaga različne dodatne dejavnosti (seznanitev z antopozofskim zdravnikom, sodelovanje s pridelovalci biodinamične prehrane, mednarodna povezovanje v zveze in gibanja staršev za boljše pogoje za otroke in družine, sodelovanje s svetom staršev na Waldorfski šoli Ljubljana …).

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA:

 • Seznanitev z življenjem vrtca in organizacijo dela.
 • Sodelovanje z vzgojiteljicami v korist otrok, zlasti točno prihajanje in odhajanje, javljanje odsotnosti, obveščanje o pomembnih spremembah pri otroku oz. v družini.
 • Da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka in da poskrbijo za to, da se otrok pozdravi do konca svoje bolezni doma.
 • Redno izpolnjevanje finančnih obveznosti do vrtca.
 • Upoštevanje strokovnih odločitev vzgojiteljice in dogovorjenega reda v prostorih vrtca.
 • Da vzgoja na domu ni v nasprotju z vzgojo v vrtcu.