Šolsko svetovalno delo in dodatno strokovno pomoč na Waldorfski šoli Savnija opravlja Samira Lah.

Na njo se lahko obrnete:

 • vsak dan med  11. in 12.uro
 • mesečno v času govorilnih ur
 • in po dogovoru

Dosegljiva je na elektronski pošti samira.lah@waldorf-savinja.si ali na telefonski številki 03 777 30 21.

Šolska svetovalna delavka pomaga vsem udeležencem v vrtcu in šoli (otrokom, učencem, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu in šoli.

Na svetovalno službo se lahko obrnejo:

Učenci, kadar:

 • potrebujejo pomoč pri učenju ali bi želeli izboljšati učne strategije
 • doživljajo težave v medosebnih odnosih
 • želijo okrepiti koncentracijo in pozornost
 • se počutijo  negotove, doživljajo stisko
 • želijo izboljšati komunikacijske veščine
 • želijo okrepiti svojo osebno  moč, samopodobo, samospoštovanje
 • potrebujejo pomoč glede odločanja o nadalnjem šolanju v  srednji  šoli ali izbiri poklica
 • in drugo…

Starši:

 • bi želeli pomoč za svojega otroka na katerem izmed zgoraj omenjenem področju  
 • bi želeli pomoč pri prepoznavanju učnih težav ali informacije glede postopkov  usmeritve
 • pri vpisu v 1. razred
 • na področju socialno ekonomskih stisk

Pomoč  svetovalne službe strokovnim delavcem  in vodstvu šole  je namenjeno preventivnim dejavnostim, neposredni pomoči pri delu z učenci, razredno skupnostjo itd., načrtovanju in evalvaciji vzgojno izobraževalnega dela. 

Svetovalna služba sodeluje tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Več o svetovalni službi lahko prebere v Programskih  smernicah svetovalne službe na tej povezavi.

UČNE TEŽAVE IN POSTOPKI USMERJANJA OTROK

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1,  predpisi, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja ter   kriteriji za opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami,

Postopek usmerjanja

Otroka, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področju, šolska svetovalna služba po obravnavi otroka in predhodnem posvetu z razrednikom in starši, napoti otroka k strokovnim delavcem  v ustrezne zunanje institucije (npr. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,  Center za sluh in govor  in druge)

 • Če se težave pri otroku pokažejo za specifične, šolski strokovni tim staršem predlaga, da vložijo Zahtevek za začetek postopka usmerjanja in se zanj pripravi Izvirni delovni načrt pomoči (IDNP).
 • Če so ugotovljene težave splošne, se za učenca prav tako pripravi IDNP , s katerim ima učenec možnost pridobiti določene prilagoditve.
 • Šola v postopku usmeritve izda  Poročilo o otroku, starši pa izpolnijo Zahtevek  za začetek postopka usmeritve (https://www.zrss.si/gradiva/obrazci-poupp/) in priložijo dokumentacijo zunanjih institucij, ki so obravnavali učenca.
 •  Šola lahko sproži postopek usmerjanja v posebnih primerih tudi sama.
 • V primeru, da učenec že ima odločbo o usmeritvi, a potrebuje zaradi novih okoliščin spremembo, starši podajo Zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi.
 • Odločbo o usmeritvi izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Pravico do dodatne strokovne pomoči imajo učenci, ki so pridobili odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo.  Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
 • svetovalna storitev
 • učna pomoč

Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtujejo ustrezne prilagoditve glede organizacije pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd.. Starši so podpisniki programa in sodelujejo pri njegovi pripravi. Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka. Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v Osebni mapi, ki jo vodi  šolska svetovalna služba.

Pripravo Individualiziranega programa pomoči (IP)  ureja zakonodaja; Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – ZUOPP-1

Ko učenec pridobi  odločbo o usmeritvi, ravnatelj imenuje strokovno skupino  za pripravo Individualiziranega programa pomoči, ki v roku enega meseca po izdani odločbi o usmeritvi pripravi individualiziran program pomoči.

Postopek usmerjanja ob zaključku osnovne šole za učence, ki imajo dodatno strokovno pomoč

 • Postopek usmeritve za učence, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanja in bodo potrebovali pomoč   tudi v srednji šoli, je enak kot na začetku pridobitve odločbe o usmeritvi.
 • Starši vlogo oddajo ob vpisu učenca v srednjo šolo, predvidoma v mesecu februarju.