JAVNO VELJAVNI UČNI NAČRT

Vzgojno-izobraževalni programi šole temeljijo na principih waldorfske pedagogike in imajo status programov, ki so pridobili javno veljavnost, saj jih je po predhodnem mnenju Evropskega združenja waldorfskih/Steinerjevih šol oz. Mednarodnega združenja waldorfskih vrtcev potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter so vpisani v razvide izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

GLAVNA URA

Namenjena je glavnim učnim predmetom; matematiki, slovenščini, zgodovini, geografiji, naravoslovju…Vsak od teh predmetov se poučuje v tri- ali štiritedenskih obdobjih. Učna ura traja 120 minut, saj otrok potrebuje čas, da lahko novo snov sprejme. Tak pouk omogoča dobro počutje, varnost in zdravje. Želimo, da otrok v pouk vključi vse svoje sposobnosti. Večtedensko intenzivno obravnavanje posameznega predmeta omogoči globlje razumevanje snovi, otroci novo snov ponotranjijo in znanje povezujejo.

ANGLEŠKI IN NEMŠKI JEZIK  

Učenci se učijo dva tuja jezika že od prvega razreda dalje – seveda najprej skozi igro, kar odstira kulturne pregrade med narodi in daje podlago za bogat besedni zaklad ter pravilen naglas. Dva tuja jezika učence spremljata celotno osnovnošolsko obdobje.

ROČNA DELA, FLAVTA, EVRITMIJA

Poleg običajnih predmetov, ki so skupni waldorfski in javni šoli, so za waldorfsko značilni še umetniški predmeti: igranje na glasbila, ročna dela, lesorestvo, evritmija. Zgodnje koordinacije med roko in vidom  označijo pot nevronskim potem, ki jih možgani pozneje preoblikujejo za razumevanje individualnih besed in jih oblikujejo v smiselno komunikacijo. Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje inteligence stremi k združevanju uma in telesa, ne pa k njunemu ločevanju. Ugodje ob delu, razvijanje ročnih spretnosti, delavoljnosti in zmožnost  koncentracije so sposobnosti, ki se ob ročnem delu krepijo. Razvija se občutek za lepo in harmonično, prav tako pa mladi osvojijo razumevanje kreativnega procesa. Pletenje, kvačkanje in šivanje ter druge tehnike so iz razreda v razred  bolj zahtevne, pridobljeni natančnost in spretnost pa krepita samozavest učencev, ki ob tem dobijo praktično izkušnjo v daljšem procesu dokončanega izdelka. Vsi učenci od prvega razreda igrajo pentatonično flavto, v četrtem razredu pa začnejo s poukom diatonične flavte. Poleg teorije glasbe so otroci tako deležni tudi praktičnih osnov.

RAZREDNE GLEDALIŠKE IGRE

Gledališke igre so obvezen del pouka v waldorfskih šolah. Teme, ki jih učitelji izberejo, so povezane z vsebino pouka ali pomembne za razvojno stopnjo učencev. Vsi učenci v razredu imajo v igri vlogo, ki jo odigrajo na način, primeren njihovi starosti. 
Ta izkustvena pedagogika pripomore h krepitvi volje vsakega posameznika, ki izpelje svojo vlogo od učenja besedila do predstavitve na odru.
Kakor mladi igralci spoznavajo čustvovanje in stališča osebe, ki jo predstavljajo, tako tudi lastne reakcije bolje razumejo in jih lahko prepoznavajo s perspektive drugih ljudi. Praktično izkusijo  psihološke vsebine in se povežejo z zgodovinskim obdobjem in socialnimi razmerami časa, ki ga delo obravnava, ter tako razvijajo sposobnost mišljenja.